วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559กฏและกติกาการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ
                1.สนาม  
                      ยาว 13.40 เมตร กว้าง 6.10 เมตร เพดานสูง 8.00 เมตร มีเส้นแบ่งแดนออกเป็น 2 ส่วนเท่ากัน มีเส้นครึ่งวงกลมทั้ง 2 แดน รัศมี 30 ซม. เสาสูง 1.55 เมตร ( เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ) และทีมหญิงเสาสูง 1.45 เมตร ตาข่ายกว้าง 70 ซม. ตรงกลางของตาข่ายสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.52 เมตร ( เยาวชน 1.42 เมตร )
                                                  
                                   
                      

                       2. ลูกตะกร้อ
                               ทรงกลม มีเส้นรอบวง 42 - 44 ซม. มี 12 รูกับ 20 จุดไขว้ตัด ทำด้วยหวายหรือใบสังเคระห์ ถ้าเป็นหวายต้องมี 9 - 11 เส้น น้ำหนัก 170 - 180 กรัม
             3. เครื่องแต่งกาย
                  สวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น ต้องเอาชายเสื้อไว้ในกางเกงตลอดเวลา ห้ามใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว และการเร่งความเร็วของลูกตะกร้อ หัวหน้าทีมต้องใส่ปลอกแขนที่แขนเสื้อด้านซ้าย ติดหมายเลขด้านหลัง 1 - 15
กติกาตะกร้อ1.ผู้เล่น
ประเภทเดี่ยว มีผู้เล่นตัวจริง 3 คน สำรอง 1 คน ประเภททีม ประกอบด้วย 3 ทีม มีผู้เล่น 9 คน และผู้เล่นสำรอง 3 คน

2. ตำแหน่งของผู้เล่น มี 3 ตำแหน่งคือ
2.1 หลัง ( Back ) เป็นผู้เตะตะกร้อจากวงกลม
2.2 หน้าซ้าย
2.3 หน้าขวา

3. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น
ในทีมเดี่ยวเปลี่ยนตัวได้ 1 คน และถ้าเหลือน้อยกว่า 3 คน ถือว่าแพ้ ผู้มีชื่อในทีมเดี่ยวที่เล่นมานานแล้ว จะลงเล่นในทีมเดี่ยวต่อไปไม่ได้

4. การเสี่ยงและการอบอุ่นร่างกาย
มีการเสี่ยง ผู้ชนะการเสี่ยงจะได้เลือกข้างหรือส่งลูก ทีมที่ได้ส่งลูกจะได้อบอุ่นร่างกายก่อน เป็นเวลา 2 นาที พร้อมเจ้าหน้าที่และนักกีฬาไม่เกิน 5 คน

5. ตำแหน่งของผู้เล่นระหว่างการส่งลูกเสิร์ฟ
เมื่อเริ่มเล่นทั้ง 2 ทีมพร้อมในแดนของตนเอง ผู้เล่นฝ่ายเสิร์ฟจะต้องอยู่ในวงกลมของตนเอง เมื่อเสิร์ฟแล้วจึงเคลื่อนที่ได้ ส่วนผู้เล่นฝ่ายรับจะยืนที่ใดก็ได้

6. การเปลี่ยนส่ง
ให้เปลี่ยนการส่งลูกเมื่อฝ่ายส่งลูกผิดกติกา หรือ ฝ่ายรับทำลูกให้ตกบนพื้นที่ของฝ่ายส่งได้

7. การขอเวลานอก
ขอได้เซตละ 1 ครั้งๆ ละ 1 นาที

8. การนับคะแนน
การแข่งขันใช้แบบ 2 ใน 3 เซต ในเซตที่ 1 และเซตที่ 2 จะมีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน ทีมใดได้ 15 คะแนนก่อน จะเป็นผู้ชนะในเซตนั้นๆ ทั้ง 2 เซต จะไม่มีดิวส์ หากทั้งสองทีมได้ 13 ก่อน หรือ 14 เท่ากัน พักระหว่างเซต 2 นาที ถ้าเสมอกัน 1:1 เซต ให้ทำการแข่งขันเซตที่ 3 ด้วยไทเบรก โดยเริ่มด้วยการเสี่ยงใหม่ โดยใช้คะแนน 6 คะแนน ทีมใดได้ 6 คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ แต่จะต้องแพ้ชนะอย่างน้อย 2 คะแนน ถ้ายังไม่แพ้กันไม่น้อยกว่า 2 คะแนน ก็ให้ทำการแข่งขันอีก 2 คะแนน แต่ไม่เกิน 8 คะแนน เช่น 8:6 หทรือ 8:7 ถือเป็นการยุติการแข่งขันระบบไทเบรก เมื่อฝ่ายใดก็ตามได้ 3 คะแนน และขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที สำหรับไทเบรก ขอเวลาได้ 1 ครั้ง ครั้ง
ละ 30 วินาที
Rules sport sepak takraw.


                           1. court
                       Long, 13.40 m wide and 6.10 m high ceilings 8.00 meters center line into two equal parts with a semi-circle, the two countries within 30 cm tall 1.55 meters (youth under 12 years) and women's teams tall 1.45 meters. mesh width 70 cm in the middle of the net height of not less than 1.52 meters (1.42 meters youth).                              2. ball
                              Circular circumference 42-44 cm with 20 points, with 12 holes cross cut blade made of rattan or synthetic Ra's. If the tendon must be 9-11 weight by 170-180 grams.                                3. Clothing
                           T-shirts, shorts, skirts, having taken it in stride at a time. Do not use the device in motion. And the acceleration of the ball. The team captain must wear an armband on the left sleeve. Number stuck behind 1-15.
foul ball


1. Players
A single lineup reserve one third of the team consists of three teams with nine players and one reserve player three people.

2. The position of the player with the third position.
   2.1 rear (Back) takes the ball out of the circle.
   2.2 Left
   2.3 Right

3. Substitution
In the team's first substitution single people and left at least three people considered lost if the name the same team that played in a long time. The team will play in the singles impossible.

4. Risk and warm.
The risk of winning the toss will choose sides or balls. The team has sent a ball to warm up for two minutes before the athletes and officials of not more than five people.

5. The position of the players during a serve.
When the two teams began playing together in their own territory. The player must be served in their own circle. When served, and then moves The defensive player may stand anywhere.

 6. Change the Send
Change the ball when the ball fouls or defensive ball to fall on the area of the transmission.

7. Requests for time off
It has set up one at a time, one minute.

8. The counting of votes
The competition is a two in three sets in Set 1 and Set 2 will have a maximum score of 15 points, the team has 15 points ahead to win in straight sets, then the second set to have the DEWS if both teams have 13. or 14 minutes if the same break between sets, two tie 1: 1 set to compete at the third set tie break, starting with a new risk score by six points, six points ahead of team will be the winner. They must win at least two points if they do not lose at least two points to make it match the other two but not more than eight points as 8: 6 or 8 for the North: 7 an end to the match tie breaker system. When either party has three points and set a time-out at one time per minute for the first time braking time was 1 times.
30 seconds.